Wkład własny w kredycie hipotecznym

Długoterminowy kredytem, który przyznawany jest przez bank wraz z dodatkowym zabezpieczeniem, którym jest hipoteka na rzecz banku, który udziela podmiotowy kredytu, jest kredyt hipoteczny. W jego skład wchodzą: kredyty mieszkaniowe, kredyty budowlano-hipoteczne, kredyty konsolidacyjne, a także pożyczki hipoteczne. Kredyt hipoteczny jest zbiorem kredytów, bazujących na wpisie w księdze wieczystej w dziale, w którym dany bank kredytujący dysponuje prawem użytkowania wieczystego lub prawem własności nieruchomości, znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Elementem składowym kredytu hipotecznego jest tzw. hipoteka, która bazuje na ograniczonym prawie rzeczowym określonej nieruchomości lub na ściśle określonych prawach, służących do zabezpieczenia wierzytelności, wynikających ze stosunku prawnego, w który wierzyciel ma prawo żądać spłaty z nieruchomości. Operując terminem kredytu hipotecznego można dodatkowo spotkać się z nazewnictwem takim jak: wierzyciel hipoteczny (podmiot, z którym finansowo związany jest kredytobiorca hipoteczny) oraz dłużnik hipoteczny (podmiot, który w aspekcie finansowym związany jest z wierzycielem, od którego uzyskał kredyt hipoteczny).

Wkład własny w kredycie hipotecznym

Jednym z zabezpieczeń, na jakie warto jest zdecydować przy kredycie hipotecznym jest tzw. wkład własny. Są to środki, które wpłaca się sprzedającemu, jako część ceny za mieszkanie, dom lub inną nieruchomość. Minimalną kwotą jest 10% wartości danej nieruchomości (każdy bank może ustalić inny procent), jednak do tej sumy warto jeszcze doliczyć koszta, wynikające z innych opłat, np. notariusza, prowizji bankowej oraz prowizji dla biura nieruchomości. Względnie wynoszą one:
a) prowizja bankowa (0-5%),
b) prowizja dla biura nieruchomości (2-3% + VAT),
c) notariusz i opłaty notarialne (trudne do zdefiniowania, gdyż sam podatek PCC to 2% dla notariusza od ceny danej nieruchomości).
Szacunkowo, oprócz wkładu własnego warto jest posiadać dodatkowe fundusze rzędu 4-10% wartości nieruchomości, które będzie można przeznaczyć na wszelkiego rodzaju dodatkowe opłaty wynikające z zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Tak naprawdę im więcej oszczędności, tym lepiej dla kredytobiorcy, gdyż nie będzie musiał on martwić się o niedogodności związane z brakiem funduszy, które przeznaczyć powinien na inne opłaty, które jednak bezpośrednio łączą się i wynikają z zaciągnięcia przez podmiot, kredytu hipotecznego. Należy pamiętać, że wkład własny zawsze jest wpłacany na poczet strony sprzedającej.