Sprawozdanie finansowe

Dokumentem, który obrazuje sytuację finansową danego przedsiębiorstwa jest rozliczenie, zwane również sprawozdaniem finansowym. Dzięki zawarciu w nim informacji dotyczących sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej danej jednostki w pewnym okresie, można uzyskać dokładny wykaz danych liczbowych, a co za tym idzie, finanse przedsiębiorstwa lub pewnej jednostki są odpowiednio określone i uporządkowane.
Rozliczenie może mieć formę fakultatywną, sporządzoną na podstawie różnych zasad, jednak aby profesjonalnie i prawidłowo ocenić finanse danego podmiotu, warto jest sporządzić je zgodnie z zasadami i formą określoną przez standardy rachunkowości. Sprawozdanie finansowe jest opracowywane w języku polskim oraz w polskiej walucie, według określonych terminów, które konkretyzuje się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub na inny dzień bilansowy oraz według zasad i wzorów zgodnych z ustawami i innymi rozporządzeniami.

Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?

Aby dokument był ważny, musi posiadać on elementy takie jak: pełna nazwa i adres jednostki, nazwa sprawozdania, data lub okres który obejmuje sprawozdanie, podpisy osób odpowiedzialnych za wiarygodność sporządzania dokumentu oraz data opracowania. Dodatkowo, w skład sprawozdania finansowego wlicza się także: bilans (stan i struktura posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów oraz pasywów wyrażonych w pieniądzach), rachunek zysków i strat (zestawienie przychodów i kosztów) oraz informacje dodatkowe (obejmują one wprowadzenie oraz objaśnienia).

Czym powinno cechować się sprawozdanie finansowe?

Każde przedsiębiorstwo, które zobowiązane jest do corocznego rozliczania finansowego ma obowiązek sporządzania go zgodnie z zadami wiernego i rzeczywistego obrazu. W praktyce oznacza to więc, że podmiot musi zastosować się do ściśle określonych i kształtowanych na przestrzeni wieków zasad rachunkowości. Główną zasadą jest dostarczanie informacji pełnych, jasnych oraz rzetelnych. Dodatkowo, sprawozdanie finansowe powinno być zrozumiałe, przydatne, wiarygodne, neutralne, kompletne oraz porównywalne. Ponadto, powinno cechować się także jednolitością oraz ciągłością zadań. Oznacza to, iż rozliczenie jest stałe, stosuje się w nim ustalenia metodyczne oraz merytoryczne, zaś ciągłość zdań oznacza, że informacje wynikające z końca okresu ubiegłego powinny interferować się z informacjami z początku okresu obecnego. Zastosowanie się do tych zasad sprawi, że sprawozdanie finansowe będzie kompletne oraz dokładne.