Wiek kredytobiorcy, a przyznanie kredytu

Pojęcie “kredyt” określane jest jako stosunek ekonomiczny powstały między kredytodawcą (osobą udzielającą kredytu najczęściej jest to bank), a kredytobiorcą (osobą, której przyznawany jest kredyt). Cała zależność ta opiera się na udostępnieniu przez kredytodawcę środków pieniężnych przeznaczonych i przekazanych kredytobiorcy na wybrany przez niego cel. Jednocześnie, podmiot otrzymujący kredyt zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w umowie, czyli do zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami w określonym czasie oraz do zapłaty prowizji za udzielony kredyt. Osoba, która ubiega się o kredyt musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musi ona posiadać zdolność kredytową, czyli zdolność kredytobiorcy do spłaty powziętego kredytu wraz z odsetkami, w określonym czasie. Wszelkie informacje dotyczące zdolności kredytowej znajdują się w Ustawie Prawa Bankowego. Bank przyznaje kredyt podmiotowi w oparciu o szereg dokumentów, informujących bank o posiadanej przez osobę ubiegającą się o kredyt, zdolności kredytowej.

Warunki przyznania kredytu

Aby bank mógł określić zdolność kredytową podmiotu, a zarazem możliwość uzyskania przez niego kredytu, zwraca uwagę na ściśle określone czynniki. Jednym z nich jest wiek kredytobiorcy. Dlaczego tak się dzieje? Kredyt jest formą zaciągniętego zadłużenia, toteż kredytodawca oczekuje od podmiotu spłaty zadłużenia. Często zobowiązania finansowe zaciągane są na wiele lat. Osoby w podeszłym wieku mogą nie zdążyć spłacić swojego kredytu, co wiąże się z utrudnieniami i problemami dla kredytodawcy. Ponadto, osoby zarówno młode, jak i emeryci mogą nie dysponować odpowiednią liczbą środków pieniężnych. Wiąże się to z brakiem zatrudnienia w przypadku ludzi młodych lub z przejściami na emeryturę ludzi w podeszłym wieku.

Minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy

Mimo, iż każdy bank posiada swoje własne zasady i warunki przyznawania kredytów, to jednak w pewnych aspektach pokrywają się one ze sobą. Zazwyczaj, minimalny wiek osoby starającej się o przyznanie kredytu wynosi 18 lat, gdyż wówczas podmiot zyskuje pełnię praw oraz zdolność do czynności prawnych i możliwość zaciągania zobowiązań. Maksymalny wiek podmiotu, który może zaciągnąć kredyt opisywany jest jako okres, w którym kredytobiorca powinien spłacić swoje zadłużenie w całości. Aspekt ten zależny jest w głównej mierze od banku, gdyż jeśli ustala on, że maksymalny wiek spłacającego wynosi 70 lat, to wówczas ostatnia rata kredytu powinna przypaść najpóźniej na dzień jego 70. urodzin.