Zarobi kredytobiorcy, a przyznanie kredytu

Pozyskanie przez podmiot kredytu, czyli środków finansowych otrzymanych od kredytodawcy, przeznaczonych przez kredytobiorcę na wybrany cel przy jednoczesnym podpisaniu stosownej umowy, określającej zobowiązanie kredytobiorcy do przestrzegania warunków określonych w umowie, zakładających zwrot kwoty udzielonego kredytu wraz z doliczonymi odsetkami, które ma nastąpić w określonym czasie oraz do zapłaty prowizji za udzielony kredyt. Aby podmiot ubiegający się o zaciągnięcie zobowiązania mógł je uzyskać, musi on otrzymać od banku zdolność kredytową, której zasady i warunki przyznawania określone zostały przez Ustawę Prawa Bankowego, na której bazuje NBP, czyli Narodowy Bank Polski. W ustawie tej obecny jest zapis, informujący możliwości przyznania kredytu podmiotowi przez bank wyłącznie, gdy kredytobiorca posiadać będzie zdolność kredytową. Aby ją zweryfikować, bank może wymagać od podmiotu stosownych dokumentów, a także informacji na temat finansów, stanu majątku oraz tego, jak przedstawiają się zarobki kredytobiorcy. Należy pamiętać, że jednym z podstawowych i dokładnie analizowanych wymogów, który stawiany jest przed potencjalnym kredytobiorcą to konieczność udokumentowania uzyskiwanych dochodów. Banki weryfikują poziom dochodów potencjalnego kredytobiorcy poprzez:
a) zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach – od pracodawcy uzyskiwany jest dokumenty potwierdzający wysokość zarobków,
b) oświadczenie o zatrudnieniu i dochodach – przeznaczone jest dla kredytobiorców, którzy posiadają historię kredytową, a zadłużenie było regulowane bez opóźnień,
c) wyciąg z konta osobistego, na którym znajduje się wynagrodzenie kredytobiorcy – bank może w szybki i łatwy sposób zapoznać się z wysokością i źródłem wynagrodzenia podmiotu,
d) PIT za rok poprzedni – jest to dokument łatwo dostępny, pozwalający na zapoznanie się z całorocznymi dochodami podmiotu.

Czy zarobki kredytobiorcy mają znaczenie, aby otrzymać kredyt?

Jako, że kredyt jest formą, w której od kredytodawcy otrzymuje się środki finansowe, to podmiot musi posiadać fundusze, aby takowe zobowiązanie spłacić. Logicznym posunięciem jest więc udzielanie większych kredytów osobom, które posiadają większe zarobki, natomiast analogicznie – podmiot o mniejszym wynagrodzeniu i posiadanych funduszach otrzyma niższy kredyt, chociaż nie wyklucza to go z możliwości podęcia zobowiązania pieniężnego. Kredytobiorca z większymi zarobkami może także spłacać wyższe raty, dzięki czemu posiadany kredyt spłaci szybciej. Dodatkowo, podmiot mający więcej środków finansowych posiada możliwość zaciągnięcia kilku zobowiązań kredytowych.