Kim jest komornik sądowy?

Funkcjonariuszem publicznym, odpowiadającym za wykonywanie rozstrzygnięć w roszczeniach cywilnych na tle i drodze przymusu egzekucyjnego jest komornik. Jego osoba działa przy sądzie rejonowym, czyli jednym z sądów powszechnych. Komornik sądowy oprócz działań egzekucyjnych może prowadzić spis inwentarza, a także sporządzać protokół stanu faktycznego.

Kompetencje komornika

Obecnie, w kompetencjach komornika sądowego znajdują się czynności takie jak: wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach rozstrzygających się o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń; wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, jeżeli podlegają one wykonaniu bez klauzuli, czyli bez zastrzeżenia, postanowienia lub warunku w umowie, wydanych na podstawie odrębnych przepisów; sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia; doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń i innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru do odpowiednich osób; sprawowanie urzędowego nadzoru na dobrowolnymi publicznymi licytacjami, lecz ma to miejsce wyłącznie wtedy, gdy organizator licytacji złoży odpowiedni wniosek; poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela; zabezpieczanie spadku; sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy.

Kto może zostać komornikiem?

Ubiegając się o stanowisko, jakie piastuje komornik sądowy należy przede wszystkim: posiadać obywatelstwo polskie oraz mieć ukończone 26 lat; posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nieposzlakowaną opinię; nie być karanym ani nie być podejrzanym o przestępstwo skarbowe, jak i przestępstwo pospolite; należy ukończyć wyższe studia prawnicze w Polsce lub w krajach, w których studia są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dodatkowo uzyskać na nich tytuł magistra prawa; być zdolnym do pracy komornika sądowego pod względem zdrowotnym; dodatkowo należy złożyć egzamin komorniczy, odbyć aplikację komorniczą, a także pracować w charakterze asesora (uzupełnia on komplet sędziowski i jest doradcą sędziego) przez minimum dwa lata.

Minister Sprawiedliwości może odwołać komornika sądowego, jeżeli ten zrezygnował z pełnienia swoich obowiązków, z powodu złego stanu zdrowia lub z powodu choroby, ukończył siedemdziesiąt lat lub został pozbawiony prawomocnym wyrokiem sądu praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu,
cyklicznie i rażąco naruszał przepisy prawa oraz został ukarany, prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym, karą wydalenia ze służby komorniczej.