Podstawowe informacje o analizie finansowej

Analiza finansowa polega na rozpatrywaniu zjawisk i procesów finansowych, pokazujących efektywność działania przedsiębiorstwa. Celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji do oceny sytuacji gospodarczej danej jednostki oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Odzwierciedla ona sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz pełni funkcję podstawowego narzędzia do optymalizowania wyników. Analiza finansowa pozwala na podejmowanie decyzji krótko i długoterminowych, wynikających z zakresów finansowych przedsiębiorstwa; kontrolę przebiegu procesów gospodarczych w oparciu o przyjęte założenia; ukazanie, jak wierzyciele i kontrahenci postrzegają sytuację majątkową i finansową firmy.

Metodyka analiz finansowych

Metody analizy finansowej wyróżnia się w oparciu o stopień szczegółowości badań analitycznych, toteż można napotkać wśród nich metody ogólne oraz metody szczegółowe. Pierwsze z nich opierają się na badaniach dotyczących procesów oraz zjawisk finansowych, które cechują się niezwykle złożonym charakterem. Głównym założeniem metody ogólnej jest ukazanie wynikających wzajemnie współzależności i ukierunkowanie sposobu i celu przeprowadzanych badań. Metody szczegółowe opierają się na badaniu analitycznych procesów gospodarczych i ich poszerzaniu. Pozwala to na ocenianie stanu badanych zjawisk i znalezienie przyczyn ich występowania.

Rodzaje analizy finansowej

Rodzaje analiz finansowych sklasyfikowano w oparciu o czas ich przeprowadzania. Wyróżnia się wśród nich:
a) analizę wstępną – jej celem jest ocena prowadzonej działalności gospodarczej. Wykorzystuje się ją podczas budowania planu działania, szczególnie w procesie budżetowania. Analizę tę poprzedza sporządzenie planu działania,
b) analizę bieżącą – nazywana jest również analizą operatywną – opiera się na systematycznym kontrolowaniu bieżących działań. Celem tej analizy jest wykrywanie wszelkich nieprawidłowości i odchyleń od wyznaczonych zadań oraz ich korekcja,
c) analizę następczą- głównym zadaniem jest ocena sytuacji i rezultatów działalności przedsiębiorstwa w okresie przeszłym. Następnie, na jej podstawie określa się kierunek działania w przyszłości. Analiza następcza jest podstawą do opracowywania strategii oraz działań na kolejne okresy.

Etapy analizy finansowej

Analiza finansowa opiera się na takich czynnościach jak: wstępna analiza sprawozdań finansowych, złota reguła finansowania,
złota reguła bilansowa oraz wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych.